Головна | Реєстрація | Вхід | RSSThursday, 07.07.2022, 03:34


Меню сайту
Категорії розділу
Виховні заходи [326]Результати [137]
Навчання [177]Оздоровлення [69]
Конкурси [9]Вітання [51]
Дружні сайти
Опитування 1
В якій соціальній мережі ви проводите більше часу?
Total of answers: 474
Опитування 2
Яким, на вашу думку, має бути вчитель?
Total of answers: 527

Структура методичної роботи

СТРУКТУРА МЕТОДИЧНОЇ РОБОТИ  ГІМНАЗІЇ №3 ШЕПЕТІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ  НА 2021-2022 НАВЧАЛЬНИЙ РІК

            З метою успішного виконання Закону України „Про освіту”, реалізації  національної доктрини розвитку освіти в Україні у ХХІ столітті, оновлення освіти та успішної реалізації навчальних програм, забезпечення умов для підвищення майстерності кожного педагога, досягнення оптимальних результатів навчально-виховного процесу з урахуванням методологічних засад, особистісно-орієнтованого навчання і виховання, розпочати працюючи над вирішенням наступної проблеми: „Формування конкурентноспроможної особистості шляхом впровадження інноваційних освітніх технологій”.

 Основними складовими роботи школи є такі напрями і аспекти як: методична робота, система навчання, система виховання.

Методична робота школи – це система взаємопов'язаних заходів, дій і заходів, заснована на досягненнях науки і передового педагогічного досвіду, спрямована на створення оптимальних умов для розвитку та підвищення творчого потенціалу кожного педагога, формування сучасного учителя-професіонала якому властиві  інноваційний стиль науково-педагогічного мислення, потреба в постійному саморозвитку, здатність генерувати нові перспективні педагогічні ідеї, інтелігентність та духовна культура, на удосконалення навчально-виховного процесу, досягнення оптимального рівня освіти, виховання і розвитку школярів.

Системний цілеспрямований підхід до організації методичної роботи в школі формується на діагностично-прогностичній, програмно-цільовій, системній, мотиваційній, рефлексивній, особистісно-орієнтованій, діагностично-прогностичній, культурологічній основі.

Внутрішньошкільна методична робота у школі з педагогічними кадрами спрямована на:

- виконання законів та нормативних документів в галузі освіти;

- впровадження нових стандартів навчання;

впровадження нових педагогічних технологій;

використання ППД, впровадження в практику роботи ідей педагогіки співробітництва;

формування професійної компетентності;

формування висококваліфікованих педагогічних колективів;

диференціацію роботи з педагогічними кадрами;

роботу з молодими вчителями;

індивідуальний підхід до роботи з учителями;

впровадження інноваційних технологій;

оптимальність методичного навантаження вчителя;

раціональний розподіл робочого часу педагога;

скоординованість внутрішньошкільних форм і методичних заходів.

збереження та розвиток творчого потенціалу всього колективу;

 вироблення інноваційного стилю діяльності;

удосконалення роботи педагогічної ради;

зміцнення і використання навчально-матеріальної бази за рахунок позабюджетних надходжень;

підвищення ефективності та дієвості управління школою;

якісне виконання програм, формування глибоких і міцних знань учнів на основі інтенсифікації навчально-виховного процесу

робота з книгою;

підготовка вчителів до пошукової діяльності;

залучення до науково-дослідницької та експериментальної діяльності з метою впровадження інноваційних особистісно-орієнтованих технологій в навчально-виховний процес.

індивідуальна робота з обдарованими дітьми;

робота з  учнями з низькою мотивацією до навчання;

організація диференційованого навчання, здійснення індивідуального підходу;

посилення виховної роботи на уроках і в позаурочний час;

формування патріотичних почуттів школярів, залучення їх до участі у Всеукраїнських конкурсах;

створення системи пошуку юних талантів і обдарувань;

постійне забезпечення охорони праці всіх учасників освітнього процесу в школі.

Структура методичної роботи в освітньому закладі має забезпечувати:

Основні завдання:

1. Виконання освітніх завдань та напрямів Національної стратегії розвитку освіти в Україні до 2021 року;

2. Реалізація завдань НУШ;

3. Підвищення педагогічної майстерності вчителів через оптимальну структуру науково-методичної роботи, удосконалення професійної компетентності кожного вчителя, розвитку їх творчої ініціативи.

4. Упровадження в освітній процес досягнень перспективного педагогічного досвіду, інноваційних проектів, новітніх технологій та забезпечення їх практичної реалізації.

5. Забезпечення реалізації принципів гуманізації, демократизації та спрямованість процесу навчання на розвиток особистості учня. Встановлення пріоритету уроку як засобу формування життєво компетентної особистості учнів.

6. Створення методичного супроводу роботи молодих вчителів щодо успішної адаптації до роботи в школі та підвищення рівня професійної компетентності.

7. Активізація видавничої діяльності вчителів та участь в інноваційній та дослідно-експериментальній роботі.

8. Підвищення ІКТ-компетентності педагогів із метою ефективної інформатизації освітнього процесу.

9. Забезпечення психолого-педагогічного супроводу освітнього процесу.

10. Сприяти дослідницько-експериментальній діяльності вчителів, вивчати і популяризувати досвід творчих педагогів школи, знайомити з ППД вчителів міста та області;

11. Здійснювати компетентнісно-орієнтований підхід у роботі з кадрами, надавати реальну допомогу усім  членам педколективу;

12. Впроваджувати моніторинговий підхід до управління освітнього процесу;

13. Досягнення високих освітніх результатів.

Реалізація функцій управління системою науково-методичної роботи школи.

Планування – визначення мети, складання плану роботи різних ланок.

Організації – організація виконання річного плану, організація виконання плану керівництва і контролю.

Діагностична – вивчення якості викладання предметів. Діагностування, узагальнення результатів досліджень.

Прогностична – планування, моделювання, проектування, управління упровадженням нових ресурсів, проведення теоретичних семінарів.

Моделююча – вивчення досвіду роботи інших колективів, педагогічні зустрічі, участь та проведення семінарів, участь у педагогічних експериментах.

Компенсаторна – забезпечення педагогів інформацією.

Відновлювальна – організація самоосвіти, участь  в курсах перепідготовки, педагогічні лекторії.

Коригуюча – використання досліджень, психологічна робота, пошук нових форм та методів роботи.

Координуюча – циклограми роботи, раціональне обєднання всіх видів діяльності.

Пропагандистська– інформування та агітація за впровадження досвіду роботи, створення відеотеки педмайстерності, участь у виставках, семінарах, випуск друкованої продукції.

Контрольно-інформаційна – аналіз кількісних та якісних змін, що відбуваються в діючій системі, здійснення зворотного зв’язку.

Для ефективної реалізації вищезазначених завдань методична робота  у нашому навчальному закладі має безперервний характер; робота всіх структурних одиниць та ланок спрямована  на реалізацію науково-методичної проблеми школи  і приведена до певної системи.

Методичну роботу в школі побудувати:

І. Колективні форми роботи:

методичні спільноти:

Вся робота методичних спільнот пронизана практичною направленістю. Життя наполегливо вимагає творчого підходу до підбору тем, над якими працюють протягом навчального року вчителі. Важливо, що поряд з питаннями конкретно-методичного характеру, в полі зору знаходять місце питання психології молодшого школяра, проблеми дидактики уроку. Без цього сучасний учитель не може повною мірою забезпечити високу якість знань, умінь і навичок учнів.     

1. Гуманітарних дисциплін

Керівник: Юр’єва О.М.

Проблема:   «Формування та розвиток в учнів комунікативної компетенції на основі взаємопов’язаного мовлення, соціокультурного і мовного розвитку учнів у відповідності до їхніх вікових особливостей на уроках української мови та літератури, російської мови і світової літератури, іноземної мови та в позаурочний час»

  2. Природничих та суспільних дисциплін

Керівник: Черниш В.В.

Проблема: «Розвиток креативної особистості шляхом застосування сучасних освітніх технологій в організації освітнього процесу».          

3. Фізико-математичних дисциплін:

Керівник: Маліновська М.М.

Проблема: «Формування і розвиток творчого потенціалу та можливостей учнів шляхом впровадження інноваційних технологій в освітній процес».

4. Початкових класів

Керівник: Гальчин Н.І.

Проблема: «Підвищення ефективності освітнього процесу на засадах компетентнісного підходу через впровадження  інформаційних технологій».

5. Спільнота вчителів фізкультури, трудового навчання, образотворчого мистецтва, музики, основ здоров’я, ЗВ.

Керівник: Салова Т.В.  

Проблема: «Розвиток творчих здібностей учнів на уроках естетично-оздоровчого напрямку навчання та використання інноваційних ідей на уроках та в позаурочний час».

6. Методична спільнота керівників 1-11 кл.

Керівник:  Рой А.Ф.

Проблема: «Формування національно-патріотичних якостей особистості у сучасних умовах».

 

ІІ. Групові форми роботи

У зв'язку з об'єктивною різницею у рівні професійної компетенції та з метою зниження розриву у рівнях методичної майстерності у рамках Засідань груп підвищення педагогічної майстерності передбачено функціонування динамічних  груп - шкіл „Школа вищої педагогічної майстерності", „Школа вдосконалення майстерності" (ШВПМ, ШВМ). Робота з кожною групою по рішенню окремих питань організовується диференційовано.

До ШВПМ включено вчителів, які бажають і вміють працювати творчо. Зміст роботи цієї групи - інформація про сучасні технології навчання та виховання; пропаганда педагогічних ідей та інновацій; ознайомлення з творчими доробками колег; ознайомлення з матеріалами методичних видань, відкриті уроки, виховні заходи, їх самоаналіз тощо. Членами цієї творчої групи є вчителі з вищою кваліфікаційною категорією, педагогічними званнями. Вони є або керівниками методичних об'єднань, або школи становлення молодого вчителя, працюють за індивідуальними проектами та над створенням авторських програм та посібників.

До  ШВМ включено вчителів, які бажають працювати творчо, але відчувають труднощі в роботі. Це вчителі І та ІІ кваліфікаційних категорій. Зміст роботи цієї групи - аналіз та вивчення ускладнень у роботі, організація самоосвіти; тренувальні практичні заняття ( відкриті уроки, ділові ігри, семінари - практикуми тощо) з метою набуття особистісного досвіду роботи, визначення перспектив. Під час тренувальних практичних занять (набуття вмінь через моделювання уроку, ділову гру тощо) вчителі набувають досвіду, аналізують його і визначають шляхи доведення до рівня навичок.

З метою поширення кращого педагогічного досвіду, забезпечення результативності навчально-виховного процесу, відповідно до напрямків діяльності педколективу організувати роботу таких угруповань:

ШВПМ

1. Творча група «Використання інтерактивних вправ та інформаційно-комунікаційних технологій в освітній діяльності»

                                                                             (керівник Пахар Ю.С.)

2. Тимчасова творча група по підготовці до педагогічної ради.

                                                                            (керівник Линник О.П.)

3. Творча майстерня «Дистанційне навчання – виклик часу»

(керівник Васильчук О.Л.)

 

            ШВМ

4. Семінар-практикум  «Оновлення змісту освіти, або акценти успішного навчання в 5-6 класах НУШ».

4.1. Сучасний учитель: нове бачення української школи

4.2. Мотивація навчання – основна умова успішного навчання на уроках в рамках нової української школи.

4.3. Розвиток емоційного інтелекту як основу ефективної комунікації.

4.4. Інтеграція навчального процесу як чинник розвитку пізнавальної активності учнів.

(керівник Дубенець О.П.)

 

З метою розширення педагогічної ерудиції та психологічної обізнаності провести наступні заняття:

5. Психолого-педагогічний семінар-тренінг.

5.1. Сучасний педагог: складові професіоналізму.

5.2. Дитина-педагог: сучасний погляд.

5.3. Формування емоційної стабільності педагогів.

5.4. Професійна мобільність педагога: чому треба вчитися і змінюватись все життя.  (керівники Сидорова Н.М., Грицюк Н.М.)

6. Семінар-практикум «Особливості використання формувального оцінювання здобувачів освіти 5-9 класів».  (керівник Лук’янчук Т.А.)

7. Інформаційний меседж «А я роблю так…»

7.1.  Тайм-менеджмент під час дистанційного навчання.

 7.2. Через любов до природи виховувати любов до рідного краю.

7.3.Формування та розвиток творчої особистості учня у виховній системі школи.

7.4. Форми та методи формування національної свідомості та патріотизму серед здобувачів освіти. (керівник Лесюк С.В.)

8. Творча група класних керівників «Нова школа – нові стандарти»

8.1. Педагогіка партнерства як ключовий компонент Нової української школи.

8.2 Як згуртувати колектив. Формування дружніх стосунків в колективі.

8.3. Формування життєвих компетенцій через сучасні технології виховання здобувачів освіти.

8.4. Ціннісне ставлення особистості до суспільства і держави.         (керівник Гребенюк В.М.)

З метою розроблення  нових положень н/в роботи, формування та випровадження  моделей передового досвіду їхньої експериментальної перевірки організувати проведення:

- декада наставництва (жовтень);

- методичний вояж  «Золотий розсип цікавих педагогічних ідей» (грудень);

- місячник «Від миті творчості – до уроку творчості» (лютий);

- психолого-педагогічна конференція “Розвиток інноваційної особистості в умовах креативної освіти” (травень).

- педагогічний турнір вчителів, що атестуються «Почерк майстра» (березень).

- творчий портрет класного керівника «Класний керівник, що атестується»  (лютий).

Конкурси, звіти, анкетування, діагностування:

- Презентація кабінетів школи (серпень),

- Конкурс педмайстерності „Вчитель року” (грудень),

- Творчий проект кафедри вчителів словесників (жовтень).

- "Педагогічні посиденьки", Фестиваль нестандартних уроків (лютий).

- Творчий портрет класного керівника «Класний керівник, що атестується» (лютий).

- Творчий звіт керівників гуртків (травень).

- Подорож по діагностичній карті підвищення методичного рівня  вчителя (травень).

           Педагогічні консиліуми:

1. 1-ші класи        Тема: «Створення оптимальних умов для адаптації учнів до навчання у школі».

2. 5-ті класи. Тема: «Проблеми адаптаційного періоду п’ятикласників. Створення оптимальних умов для взаємної  адаптації вчителя та учнів під час переходу з 4-го в 5-й клас». 

           Випуск методичних бюлетенів:

1. «Взаємодія батьків з педагогами ЗЗСО: виклики сучасності»;

2. «Креативний вчитель - Новій школі»;

3.  «Психологічний супровід адаптації здобувачів освіти до умов навчання в Новій українській школі»;

4. «Сучасні підходи до оцінювання навчальної діяльності учнів».

            ІІІ. Консультаційно-методичний центр з усіх навчальних дисциплін, де колеги-предметники можуть ознайомитись з матеріальною базою, творчими надбаннями, відвідати уроки, отримати компетентну та ділову пораду, консультацію, рекомендацію.

- Служба соціалізації особистості                    (керівник Грицюк Н.М.)

- Адресна допомога вчителям з питання диференціація та індивідуалізація освітнього процесу                                                   (керівник Боянівська О.В.)

- Інформаційна служба “Інформація стає знанням” (на базі шкільної бібліотеки)                                                                   (керівник Хоронжук Л.П.)

- Валеологічна група “Забезпечення умов для фізичного і психологічного здоров’я дітей, їх повноцінного розвитку”.           (керівник Захарец С.М.)

- Адресна допомога класним керівникам «Виховна стратегія – педагогіка життєтворчості».                                                      (керівник Захарец С.М.)

             - Педагогічний дивертисмент із питань самоосвіти «По мірі потреби».                                                                        (керівники Хім’як Т.М., Захарец С.М.)

            ІV.  Індивідуальні форми роботи

1. Організація наставництва

2. Організація творчих пошуків вчителів згідно теми самоосвіти.

3. Адресна допомога вчителям згідно діагностики.

4. Адресна допомога класним керівникам «Вихована стратегія – педагогіка життєтворчості»

5. Індивідуальні бесіди з планування виховної роботи з класними керівниками 

V. Методична рада

 З метою цілеспрямованої роботи методичних об’єднань, творчих груп учителів-предметників та для забезпечення колективного керівництва методичною роботою в школі створити методичну раду і затвердити її у складі:

Заступників директора:  з навчально-виховної роботи Хім’як Т.М.

                                          з виховної роботи          Захарец С.М.

Керівників методичних спільнот: Юр’єва О.М., Черниш В.В., Маліновська М.М., Гальчин Н.І., Салова Т.В., Рой А.Ф.

 

Заступник директора з навчально-виховної роботи                       Тетяна ХІМ'ЯК 

Заступник директора з навчально-виховної роботи                       Світлана ЗАХАРЕЦ 

Форма входу
Наші координати
30400, Хмельницька область м.Шепетівка вул.Судилківська,19 телефон/факс: (03840)4-10-05
E-mail: zosh3sh@i.ua
Пошук
Наша кнопка
Гарячі лінії
Цікаві новини
Погода в Шепетівці
Погода
Календар подій
Календар свят і подій. Листівки, вітання та побажання
Статистика

Total online: 1
Guests: 1
Users: 0

Copyright MyCorp © 2022
Free web hostinguCoz
%