Головна | Реєстрація | Вхід | RSSFriday, 09.12.2022, 07:58


Меню сайту
Категорії розділу
Виховні заходи [331]Результати [139]
Навчання [178]Оздоровлення [69]
Конкурси [9]Вітання [51]
Дружні сайти
Опитування 1
В якій соціальній мережі ви проводите більше часу?
Total of answers: 475
Опитування 2
Яким, на вашу думку, має бути вчитель?
Total of answers: 528

Статут учнівського самоврядування

СТАТУТ УЧНІВСЬКОГО САМОВРЯДУВАННЯ
ГІМНАЗІЇ №3 ШЕПЕТІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ  
 
Розділ І.  Загальні засади   
      
Стаття 1. Учнівське самоврядування є добро­вільним об'єднанням учнів.        
Стаття 2. Учнівське самоврядування є організа­цією, що складається з людей, створена людьми і для людей. Учні є людьми.       
Стаття 3. Метою учнівського самоврядування є формування в учнів почуття господаря школи, класу, вміння співробітничати на принципах парт­нерства, гласності, демократизму.       
Стаття 4. Основною мовою спілкування в школі є державна мова — українська. Учнівське само­врядування дбає про запровадження мови в усіх сферах діяльності школи.       
Стаття 5. Учнівське самоврядування сприяє ви­вченню мов міжнародного спілкування.       
Стаття 6. Учнівське самоврядування поєднує за­конодавчу, виконавчу та судову владу на засадах її поділу.        
Стаття 7. Символами Учнівського самовряду­вання Гімназії №3 міста Шепетівки є прапор Учнів­ського самоврядування, герб Учнівського само­врядування і гімн Учнівського самоврядування.  

 

Розділ II.  Права, свободи та обов'язки
 
        

 

Стаття 1. Усі учні школи є рівними у своїй гід­ності та правах.       
Стаття 2. Особистість кожного, хто працює чи навчається в школі, є недоторканною і ніщо не по­винно загрожувати здоров'ю людини, обмежувати її права, ображати честь і гідність.       
Стаття 3. Образою честі й гідності кожного, хто працює чи навчається в школі, є будь-які дії чи сло­ва, що принижують честь, гідність іншої людини.     
Стаття 4. Кожен учень має право на вільний розвиток своєї особистості, якщо при цьому не по­рушуються права і свободи інших людей.    
Стаття 5. Кожен учень має обов'язки перед суспільством та школою.    
 Учень зобов'язаний:          
- пройти курс навчання в школі;           
- подати документ, що пояснює його відсутність на уроках;          
 - виконувати вимоги вчителів з підготовки до уроків;           
- дотримуватись норм та правил поведінки в школі.        
Стаття 6. Учень має право, щоб урок закінчу­вався відразу після дзвінка на перерву.    
Стаття 7. Учень має право на свободу думки та слова, на вільне вираження своїх поглядів та переконань.      

 

Стаття 8. Кожен учень має право вільно збира­ти, зберігати, використовувати та поширювати ін­формацію усно, письмово або в інший спосіб — на свій вибір. Ця інформація не повинна порушувати честь та гідність кожного, хто навчається чи пра­цює в школі.      

 

Стаття 9. Кожен учень має право обирати про­філь навчання, факультативи та додаткові занят­тя, мистецькі гуртки, студії — на свій вибір.     
Стаття 10. Кожному гарантується знати свої права та обов'язки.      
Стаття 11. Кожен учень або працівник школи зобов'язаний неухильно додержуватися Статуту та законів Учнівського самоврядування школи.      
Стаття 12. Кожен має право володіти, корис­туватися і розпоряджатися своєю власністю, результатами своєї інтелектуальної, творчої ді­яльності.     
Стаття 13. Учні мають право брати участь в управлінні справами Учнівського самоврядування школи, вільно обирати і бути обраними до органів Учнівського самоврядування школи, подати свою пропозицію, вимогу Президентові Учнівського са­моврядування школи.     
Стаття 14. Не допускається збирання, зберіган­ня, використання та поширення конфіденційної інформації про особу без її згоди.     
Стаття 15. Кожному гарантується таємниця листування, телефонних розмов, телеграфної та іншої кореспонденції.     
Стаття 16. Кожен учень школи має право бра­ти участь у будь-яких сферах шкільного життя, ініціювати будь-які форми цього життя.

 

 

 

 Розділ III.  Вибори

 

                                                            

 

Стаття 1. Кандидат в президенти висувається як групою учнів, так і шляхом самоврядування.     
Стаття 2. Кандидатура має бути підтверджена не менше, як десятьма підписами представників, не менше чотирьох класних колективів школи.     
Стаття 3. Президент обирається таємним голо­суванням на перервах, до і після уроків у присут­ності директора школи.     
Стаття 4. Вибори проводяться на другий рік повноважень президента.     
Стаття 5. Днем виборів слід вважати третій ві­второк травня.     
Стаття 6. Президент обирається простою біль­шістю голосів учнів класів школи шляхом таємно­го голосування.    
Стаття 7. Право бути обраним має право кожен учень 8-9 класів школи.   
Стаття 8. Офіційне оголошення результатів виборів президента Учнівського самоврядування проводиться на наступний день після Виборів — третя середа травня.    
Стаття 9. Новообраний Президент Учнівського самоврядування вступає на пост з моменту скла­дання присяги на урочистому засіданні.  
Стаття 10 Президенту вручається посвідчення Президента Учнівського самоврядування.  
Стаття 11. День оголошення результатів виборів слід вважати святом — Днем Президента. День Президента святкується кожного року у третю середу травня.  

 

Розділ IV. Структура Учнівського самоврядування школи   

 

 

Стаття 1. Президент – координація і здійснення контролю роботи УС, взаємодія з адміністрацією, педагогічним колективом, громадськими організаціями.
              Радник навчальної комісії, навчальна комісія – контроль за навчанням в школі, проведення тематичних вечорів, допомога учням які не встигають.
              Радник комісії дисципліни та порядку, комісія  дисципліни та порядку – порядок і дисципліна в школі (чергування, зовнішній вигляд, індивідуальна робота з окремими групами учнів, контроль відвідування учнями школи).
              Радник комісії культури та відпочинку, центр ”Дозвілля” – проведення конкурсів, вікторин, концертів, виставок, дискотек.
              Радник комісії добрих та корисних справ, «Шефський центр» -  допо­магає одиноким літнім людям, ветеранам  війн, інвалідам. 
              Радник комісії туризму і спорту, комісія туризму і спорту – заохочує учнів до здорового способу життя. Спортивні змагання, естафети, походи, ігри.
              Радник інформаційної комісії, прес - центр – інформує батьків, вчителів, учнів про всі події, які відбуваються в школі. 
             Мер класу – координує роботу класу, доводить до класу задачі роботи парламенту.  
Стаття 2. Мер, радник президента,голова комісії, склад комісії обира­ється строком на один рік повноважень.                                                                                          

 

 

Розділ V. Загальні учнівські збори школи      


Стаття 1. Найвищим органом Учнівського са­моврядування школи є Загальні учнівські збори школи.   
Стаття 2. Загальні учнівські збори школи ма­ють скликатися не рідше 2-х разів на рік.   
Стаття 3. Загальні учнівські збори школи вирішують поточні важливі справи шкільного життя.                                                                                             

 

 

 

Розділ VI. Правління Учнівського самоврядування      

 

 

 

Стаття 1. Правління Учнівського самовряду­вання є органом влади школярів, що підпорядко­вується Загальним зборам школи, затверджується лише директором школи.   
Стаття 2. Обраним до Правління може бути кожен учень, що визнає Статут і дотримується За­конів школи.   
Стаття 3. Правління вирішує питання про по­рушення Законів школи і, в залежності від кіль­кості і ступеня порушень, накладає стягнення (вибачення, публічне вибачення, відшкодування збитків, повторне чергування, попередження про клопотання, про виключення та інше).   
Стаття 4. Правління може подати клопотання про захист учня в конфліктній ситуації з виклада­чем чи працівником школи.   
Стаття 5. Правління організовує і сприяє орга­нізації різноманітних шкільних заходів, направ­лених на покращення умов життя школи.   
Стаття 6. Правління контролює роботу комісій УС. Правління може бути присутнім на засі­данні Педагогічної Ради школи.   
Стаття 7. Мер — це учень, який слідкує за дотриманням учнями, викладачами та праців­никами школи законів у межах класу, сприяє організації життя класного колективу.   
Стаття 8. Мера обирає класний колектив, або призначає класний колектив.   
Стаття 9. Мер звітується перед пре­зидентом Учнівського самоврядування, класним керівником, адміністрацією школи.   
Стаття 10. Члени УС ( радники президента) — керують роботою окремих комісій.   
Стаття 11. Члени правління особисто відпо­відають за основні напрямки роботи Самовряду­вання.   
Стаття 12. Члени правління збирають ідеї учнів своїх класів стосовно роботи Самоврядування і представляють їх на засіданнях УС.    
Стаття 13. Куратори комісій УС обираються Учнівським самовряду­ванням з числа вчителів, які дають на це згоду, враховуючи бажання педагогів опікуватися Учнів­ським самоврядуванням школи.   
Стаття 14. Радники Президента  виконують функції голови комісії УС.   
Стаття 15. Радник Президента Учнівського са­моврядування добровільно складає свої обов'язки, або шляхом перевиборів членами Учнівського самоврядування.   
Стаття 16. Радники Президента є його представниками.  
Стаття 17. Один із представників Президента за відсут­ності Президента виконує його обов'язки (обирається таємним голосуванням всіх радників).   
Стаття 18. Секретар Президента працює разом із Президентом, опрацьовує порядок зборів Само­врядування.    
Стаття 19. Секретар Президента перед збора­ми збирає усі пропозиції, які мають розглянутися на засіданнях.   
Стаття 20. Секретар Президента протоко­лює збори, розсилає протоколи зацікавленим особам.    
Стаття 21. Секретар Президента веде листування.    
Стаття 22. Секретар Президента збирає письмо­ві пропозиції, прохання, повідомлення учнів, що надходять до Учнівського самоврядування  

 

 

Розділ VII . Президент Учнівського самоврядування   
 

 

Стаття 1. Президент є головою Учнівського са­моврядування школи.   
Стаття 2. Президент є гарантом прав учнів, ви­значених законом.   
Стаття 3. Президент видає укази про створення об'єднань, гуртків, проведення заходів, акцій, які не суперечать Законам чи Статуту, і мають за мету благо школи.   
Стаття 4. Президент співпрацює з дирекцією згідно Статуту.   
Стаття 5. Президент може призупинити рішен­ня правління і домагатися його перегляду.   
Стаття 6. Президент може бути присутнім на засіданні Педагогічної Ради школи, виступати на захист учнів школи.   
Стаття 7. Президент звітується перед учнями школи на учнівській конференції. Правління може оголосити імпіч­мент Президенту в разі невиконання Президентом своїх обов'язків і порушень Законів школи.   
Стаття 8. Президент поводить себе толерантно, суворо дотримується норм культури спілкування.    
Стаття 9. Президент складає таку присягу:    «Я, (ім'я та прізвище), волею учнів школи об­раний Президентом Учнівського самоврядування, заступаючи на цей пост, повністю усвідомлюючи свою високу відповідальність, урочисто присягаю, що буду вірно служити учням та колективу школи, суворо дотримуватися Конституції України та Ста­туту школи, сприяти втіленню їх у життя, зміцню­вати авторитет школи, охороняти права, свободи і законні інтереси учнів школи, гідно нести високе звання Президента Учнівського самоврядування, сумлінно виконувати свої обов'язки».   
Стаття 10. Президент планує і веде засідання УС.  
Стаття 11. Президент розподіляє завдання між членами УС.   
Стаття 12. Президент виконує функцію зв'язку між учнями й адміністрацією школи, вчителями і місцевою громадою.   
Стаття 13. Президент виконує свої повноваження до вступу на пост новообраного Президента Учнів­ського самоврядування. Повноваження Президента Учнівського самоврядування припиняються достро­ково у разі відставки або випуску зі школи.  

 

Розділ VIII.    Прикінцеві положення   

 

 

 

Стаття 1. Статут набуває чинності з дня його прийняття.   
Стаття 2. День прийняття Статуту Учнівсько­го самоврядування є загальношкільним святом — Днем Статуту Учнівського самоврядування. 

                                                                                                               

 

 

Розділ IX.  Перехідні статті       

                                     

 

 

1.  Правління коригує Статут Учнівського само­врядування для  нинішніх та майбутніх поколінь учнів.   
2.  Статут є дійсним, поки відповідає сучасній структурі школи.  
3.  Статут затверджується правлінням учнівського самоврядування та директором школи.   
4.  Всі статті Статуту стосуються кожного учня та працівника школи — без винятків.    

 

Форма входу
Наші координати
30400, Хмельницька область м.Шепетівка вул.Судилківська,19 телефон/факс: (03840)4-10-05
E-mail: zosh3sh@i.ua
Пошук
Наша кнопка
Гарячі лінії
Цікаві новини
Погода в Шепетівці
Погода
Календар подій
Календар свят і подій. Листівки, вітання та побажання
Статистика

Total online: 1
Guests: 1
Users: 0

Copyright MyCorp © 2022
Free web hostinguCoz
%