Головна | Реєстрація | Вхід | RSSSunday, 05.02.2023, 22:07


[ Нові повідомлення · Учасники · Правила форуму · Пошук · RSS ]
  • Page 2 of 2
  • «
  • 1
  • 2
Форум » Учительська » Педагогічна рада » Педагогічна рада 25.02-01.03.13
Педагогічна рада 25.02-01.03.13
mayha30Date: Friday, 01.03.2013, 13:19 | Message # 6
Private
Group: Пользователи
Messages: 4
Status: Offline
Неуспішністьучнів і шляхи її подолання
Проблему неуспішності в навчанні школярів ґрунтов­нодосліджували відомі вчені Ю. Бабанський, В. Цетлін, М. Мурачковський. Заїхніми даними, контингент учнів, які відчувають труднощі в навчанні, становить приблиз­но 12,5 % від усієї кількості учнів, що значною мірою уск­ладнює роботу вчителя.Упсихолого-педагогічній літературі вживаються два поняття, які характеризують це явище: неуспішність і від­ставання. В. Цетлін дає таке їх визначення. Неуспішність — невідповідністьпідготовки учнів вимогам змісту освіти, фіксована через певний період навчання (вивчення розді­лу, в кінці чверті, півріччя).Відставання — невиконання вимог(або однієї з них) на одному з проміжних етапів того відрізка навчального процесу, який є тим­часовою межею для визначення успішності.Неуспішність і відставаннявзаємопов'язані. Неуспіш­ність — наслідок процесу відставання, в ній синтезовано окремі відставання.Академік Ю. Бабанський причининеуспішності учнів вбачає у слабкому розвитку мислення — 27 %; низькому рівні навичок навчальної праці — 18, негативному став­ленні до навчання — 14, негативному впливі сім'ї, одно­літків — 13, великих прогалинах у знаннях — 11, слаб­кому здоров'ї, втомлюваності — 9, слабкій волі, недисци­плінованості — 8%.
Загалом причинами неуспішності можуть бути загаль­не та глибоке відставання з багатьох предметів і за трива­лий час, часткове або постійне відставання з кількох складних предметів, епізодичне відставання з одного або кількох навчальних предметів, яке можна подолати. В. Цетлін встановила ознаки неуспішності учня у нав­чанні: а) не може пояснити, в чому складність завдання, намітити план його розв'язання самостійно, вказати, що нового отримано в результаті його розв'язання; б) не задає запитань щодо суті виучуваного, не робить спроб знайти правильну відповідь і не читає додаткової до підручника літератури; в) пасивний і відволікається в ті моменти уро­ку, коли триває пошук, потрібні напруження думки, по­долання труднощів; г) не реагує емоційно (міміка, жест) на успіхи і невдачі, не може оцінити свою роботу, не кон­тролює себе; ґ) не може пояснити мету виконуваної ним вправи, сказати, на яке правило вона задана, не виконує вказівок правила, пропускає дії, плутає їх порядок, не мо­же перевірити отриманий результат і хід роботи;
д) не мо­же відтворити визначення понять, формул, доведень, вик­ласти систему понять, відійти від готового тексту; е) не ро­зуміє тексту, побудованого на
вивченій системі понять. Ця сукупність ознак відставання конкретизується стосовно навчальних предметів.
Причини відставання у навчанні поділяють на такігру­пи:
1) недоліки фізичного та психічного розвитку (слабке здоров'я, нерозвинута пам'ять і мислення, відсутність на­вичок навчальної праці);
2) недостатній рівень вихованості (відсутність інтересу до навчання, слабка сила волі, недис­циплінованість, відсутність почуття обов'язку і відповідаль­ності);
3) недоліки в діяльності школи (відсутність у класі атмосфери поваги до знань, недоліки в методиці викладан­ня, недостатня організація індивідуальної та
самостійної ро­боти учнів, байдужість і слабка підготовка вчителя);
4) не­гативний вплив атмосфери в сім'ї (низький матеріальний рівень життя сім'ї, негативне ставлення батьків до школи, відрив дітей від навчальної праці та ін.).
Дослідження переконують, що ці причини по-різному впливають на хлопців і дівчат. Так, серед невстигаючих майже 80% хлопців і 20% дівчат. Слабке здоров'я є голов­ною причиною неуспішності у хлопців удвічі рідше, ніж у дівчат. Недостатній рівень вихованості в хлопців трап­ляється втричі частіше, ніж у дівчат. Залежно від виду відставання унавчанні проводять відповідну навчальну роботу з учнями щодо його усунен­ня.
Подоланню епізодичного відставання сприяють: консультації з питань раціоналізації навчальної праці; по­силення контролю за щоденною працею учнів;
своєчасне реагування на окремі факти відставання, виявлення їх причин і вжиття оперативних заходів щодо їх усунення; індивідуальні завдання з вивчення
пропущеного; контроль за виконанням заданого. Для подолання стійкого відста­вання з одного предмета чи предметів одного профілю не­обхідні: вдосконалення
методики викладання предмета; доступне розкриття навчального матеріалу, розвиток мис­лення учнів; диференціювання завдань з усунення прога­лин у
знаннях; спеціальне повторення недостатньо засво­єних тем; заходи, спрямовані на розвиток інтересу до нав­чального предмета. Щоб подолати стійке і
широкопрофільне відставання учнів, слід: вживати заходів щодо усунення епізодичного і часткового відставання; координувати дії всіх учителів з
предметів, з яких учень не встигає.У процесі подолання неуспішності загалом усувають прогалини в знаннях та навичках самостійної навчальної праці; розвивають в учнів увагу, уяву, пам'ять, мислення; долають негативне ставлення до навчання і виховують інтерес до знань; усувають зовнішні чинники, що призвели до неуспішності.Один із шляхів подолання неуспішності — додатковізаняття з невстигаючими учнями. Такі заняття переважно індивідуальні,але іноді їх проводять з групою 3—5 учнів, які мають ті самі недоліки в знаннях. Більшість додатко­вих занять добровільні, але в окремих випадках вони є обов'язковими, їх проводять за призначенням вчителя. Для організації цих занять необхідно виявити причини неуспішність учнів, встановити, чого не знає кожен з них, детально продумати розклад занять, що повинен відпові­дати вимогам шкільної гігієни і не переобтяжувати учнів заняттями. Додаткові заняття недоцільно проводити одра­зу по закінченні уроків.Із самогопочатку організації занять з невстигаючим учнем украй важливо завоювати його довіру, переконати в тому, що єдиною метою занять є допомога у навчанні, і таким чином пробудити в ньому віру у власні сили, бажан­ня працювати якнайкраще.Методи іприйоми занять з такими учнями повинні бу­ти різноманітними і водночас суто індивідуальними. З учнями, які повільно засвоюютьсуть матеріалу, не відразу знаходять спосіб розв'язання задач, працюють більше, повільнішими темпами. Перевіряючи виконане завдання, від учня вимагають пояснення, просять розка­зати правило, навести відповідний приклад. З часом педа­гог пропонує новий вид роботи з поступовим ускладнен­ням її від заняття до заняття.Підсумок додаткових занять підводять після усунення відставання.Подоланню неуспішності сприяють орієнтування педа­гогічногоколективу на її профілактику, диференційова­ний підхід до учнів, концентрування
уваги на вдоскона­ленні методики викладання складних предметів, система­тичне вивчення реальних навчальних можливостей учнів, ознайомлення вчителів з
методикою подолання неуспіш­ності, єдність їх дій, забезпечення внутрішкільного кон­тролю за станом роботи з невстигаючими учнями. Вирішальним узапобіганні й подоланні неуспішності учнів є належна підготовка вчителя до такого виду діяль­ності. Для цього він зобов'язаний: усвідомити державну значущість цієї проблеми; уміти встановити «діагноз за­хворювання» — причини неуспішності в кожному кон­кретному випадку; володіти методикою навчання таких
учнів; підходити до них з «оптимістичною гіпотезою»; ви­являти терплячість, доброзичливість.Певну роль у подоланні неуспішності школярів відігра­ютькласи вирівнювання, укомплектовані на базі однієї або кількох початкових шкіл мікрорайону з дітей, які на час вступу до школи виявилися непідготовленими до
сис­тематичного навчання у звичайних умовах, а також з чис­ла невстигаючих з основних предметів учнів першого і другого класів. У них спостерігаютьсязатримка розвитку сприймання і мислення, послаблення пам'яті, нестійка увага, проте не настільки, щоб віднести їх до категорії де­фективних. Такі діти потребують посиленої уваги, особли­вих зусиль. За два-три роки інтенсивної роботи вчителя вони «вирівнюються» у знаннях зі своїми однолітками із звичайних
класів і можуть разом з ними успішно продов­жувати навчання в середній школі.Важливий чинник успішної роботи класів вирівнюван­ня— відносна однорідність складу учнів, порівняно одна­кова їх шкільна зрілість. Учителі мають можливість ма­неврувати навчальним матеріалом, використовувати його відповідно до обставин, що склалися під час вивчення тієї чи тієї теми; за необхідності — тимчасово сповільнити темп засвоєння навчальної програми як окремими учня­ми, так і класом загалом. Головним є належне засвоєння матеріалу кожним учнем, усунення прогалин у знаннях, розвиток уміння вчитися, що створює
підґрунтя для швид­кого просування, в процесі якого усувається колишнє від­ставання.
Певне значення має також наповнення класів ви­рівнювання (не більше 20 дітей).
У таких класах працюють учителі високої кваліфікації, здатні творчо, залежно від умов, організувати пізнавальну діяльність учнів. У зарубіжних країнах неуспішність учнів долають ін­дивідуалізацієюнавчання, створенням особливих класів вирівнювання. Для відстаючих готують програмовані по­сібники, створюють спеціальні комп'ютери для індиві­дуальної роботи.
вч. фізики, математики, інфоратики.

Додано (01.03.2013, 13:19)
---------------------------------------------

З учнями, які повільно засвоюють суть матеріалу, не відразу знаходять спосіб розв'язання задач, працюють більше, повільнішими темпами. Перевіряючи виконане завдання, від учня вимагають
пояснення, просять розка­зати правило, навести відповідний приклад. З часом педа­гог пропонує новий вид роботи з поступовим ускладнен­ням її від заняття до заняття. Підсумокдодаткових занять підводять після усунення відставання.

вч. фізики, математики, інформатики.


Message edited by mayha30 - Friday, 01.03.2013, 13:26
 
Irina_Mix007Date: Friday, 01.03.2013, 13:29 | Message # 7
Private
Group: Администраторы
Messages: 11
Status: Offline
Ознаки  неуспішності
До основних ознак, що визначають неуспішності учнів відносять такі:
1. Учень не може сказати, в чому труднощі задачі, намітити план її рішення, розв’язати задачу самостійно, вказати, що нового отримано в результаті її розв’язання. Учень не може відповісти на запитання за текстом, сказати, про що нове він із нього довідався.
2. Учень не ставить запитань стосовно суті досліджуваного, не робить спроб знайти й не читає додаткових до підручника джерел.
3. Учень не активний і не уважний на уроці, коли йде пошук, потрібне напруження думки, подолання труднощів.
4. Учень не реагує емоційно (мімікою, жестами) на успіх і невдачі, не може оцінити свою роботу, не контролює себе.
5. Учень не в змозі пояснити мету виконуваної вправи, сказати, на якевона правило, не виконує приписів правила, пропускає дії, плутає їхній порядок, не може перевірити отримані результати й хід роботи.
6. Учень не може відтворити визначення понять, формул, доведень, не може,викладаючи систему понять, відійти від готового тексту; не розуміє тексту, побудованого на вивченій системі понять.
Основні причини неуспішності учнів:

1. Наявність прогалин у фактичних знаннях і спеціальних для даного предмета вміннях, що не дають змоги охарактеризувати істотні елементи
досліджуваних понять, законів, теорій, а також здійснити необхідні практичні дії.
2. Наявність прогалин у навичках навчально-пізнавальної діяльності, як і знижують темп роботи настільки, що учень не може за відведений час оволодіти
необхідним обсягом знань, умінь, навичок.
3. Недостатній рівень розвитку й вихованості особистісних якостей, що не дозволяють учневі виявляти самостійність, наполегливість, організованість та
інші якості, необхідні для успішного навчання.
Причини неуспішності поділяють на:
1) Внутрішні стосовно школяра
─ Недоліки біологічного розвитку: дефекти органів чуття, соматичне ослаблення,особливості вищої нервової діяльності, що негативно впливають на навчання,
психологічні відхилення.
─ Недоліки психічного розвитку особистості: слабкий розвиток емоційної сфери особистості, слабкий розвиток волі, відсутність позитивних пізнавальних інтересів, мотивів, потреб.
─ Недоліки вихованості особистості: недоліки в розвитку моральних якостей, недоліки у ставленні особистості до вчителів, колективу, родини тощо, недоліки важкого виховання.
2) Зовнішні стосовно школяра─ Недоліки освіченості особистості: прогалини в знаннях і спеціальних уміннях, прогалини в навичках навчальної праці.
─ Недоліки досвіду впливу школи: недолікипроцесу навчання, навчальних посібників тощо, недоліки виховних впливів школи (вчителів, колективу, учнів тощо).
─ Недоліки впливу позашкільного середовища:недоліки впливу родини, недоліки впливу однолітків, недоліки впливу культурно-виробничого оточення.           
Для вдосконалення навчально-виховного процесу рекомендується використовувати таку систему заходів:
1. Профілактика типових причин неуспішності, властивих для певних вікових груп:а) у початкових класах зосередити зусилля на всебічному розвитку в учнів навичок навчально-пізнавальної діяльності й працездатності;б) включення в тематику педагогічних рад, засідань методичних рад,об’єднань питань, пов’язаних із попередженням неуспішності учнів.
2. Виявлення й облік специфічних для школи причин неуспішності у всіх класах, усунення й профілактика.
3. Широке ознайомлення вчителів із типовими причинами неуспішності, з і способами вивчення учнів, заходами попередження й подолання неуспішності, їх у навчанні.
4. Забезпечення єдності дій усього педагогічного колективу щодо попередження неуспішності школярів і підвищення рівня їхньої вихованості,
досягнення єдності у вихованні, встановлення міжпредметних зв’язків у навчанні, координація дій педагогів з учнями, активом, батьками і громадськістю за місцем мешкання дітей тощо.
6 Систематичне вивчення труднощів у роботі вчителів, усіляке поліпшення практики аналізу вчителями своєї діяльності та їхня наступна самоосвіта.
7. Включення в тематику педагогічних рад, засідань методичних об’єднань та інших заходів для вирішення проблем, над якими працюватиме школа найближчими роками, питань, пов’язаних із попередженням неуспішності учнів.
8. Постійний контроль над реалізацією системи заходів для попередження епізодичної й стійкої неуспішності; спеціальний контроль над роботою з найбільш
«важкими» школярами, точний облік результатів цієї роботи.9. Узагальнення передового досвіду роботи з попередження неуспішності та його широке обговорення.
                                                                                                                                                                      Кафедра суспільно-природничих дисциплін
 
Форум » Учительська » Педагогічна рада » Педагогічна рада 25.02-01.03.13
  • Page 2 of 2
  • «
  • 1
  • 2
Search:


Copyright MyCorp © 2023
Free web hostinguCoz